top of page
Dinlerin Genel Tarihi ve Holistik Hikmet Yöntemiyle Kuranı Anlama Okulu Prof. Dr. Osman Nuri Küçük

EĞİTİMİN KAPSAMI

Din, tarih boyunca insan yaşamını, düşüncesini, sanatını, savaşlarını, diğer insanlara ve çevreye karşı tutumunu belirleyen etmenlerden biridir. Kendisini ve çevresini, kısaca insanı anlamak isteyen herkes, birey ve toplumu tarih boyunca ve günümüzde etkileyen dinin içeriğinden –en azından dinin insan üzerindeki kültürel etkisinden - uzak kalamaz.

İslâm düşünce tarihinde Fârâbi, İbn Sina, Cabir b. Hayyan, Ebu Cafer el-Harezmî, Ebu Bekir er-Râzi, Gazzalî, İbn Rüşd, İbnü’l Arabî, Mevlânâ ve isimlerini burada sayamadığımız daha birçok ismin hayatında, kültüre dayalı din ile bilgiye dayalı yüzleşmenin farklı hayat senaryolarında örneklerini görürüz.

      Rönesans’ı tetikleyen birçok düşünürden modern bilimin kurucularına uzanan çizgide bu yüzleşmenin farklı örneklerine rastlarız. Dante’den Voltaire’e, Charles Darwin’den Nikola Tesla ve Albert Einstein’a… Bilim ve düşünce tarihindeki birçok düşünür ve bilim insanı için bu geçerlidir. Tanrı’yı ve dinî tecrübeyi tamamen bir yanılsama olarak gören Freud dahi dinin geleceği üzerine kitap yazmıştır. Karl Marx, sınıf mücadelesini ve toplumsal değişimi incelerken din ve inancın insan üzerindeki tesirine dair tespitlerde bulunmuştur. Hıristiyan ahlâkını ve ahlâkçılarını sert bir eleştiriye tabi tutan ve “Tanrı öldü” diyen Friedrich Nietzsche birçok eserinde dinin ve teolojinin konularını irdelemiştir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

 

      O yüzden dinlerin kutsal metinlerini anlama çabası, sadece dinler tarihi uzmanlarının uğraşı olmanın ötesinde kendini anlamak isteyen her insan için zaruridir.

      Dine dair anlatılar, belli bir zümre ile sınırlanınca bir müddet sonra var oluşun derin metafizik kavramları, yerini sığ ve ayrıştırıcı bir dindarlığa bırakmakta veya dinden tümüyle nefret eden ve onun bütün izlerini yaşamdan silmeye çalışan bir inanç, dolayısıyla insan düşmanlığına dönüşmektedir. 

Kutsal metinler bu yönüyle inanmaktan daha öncelikli, düşünce ve tefekkürün muhatabıdır. Ancak kutsal metnin nasıl anlaşılacağı, asırlardır tartışma konusudur. Tarihte ve günümüzde kültürle ilgili birçok tartışmanın temelinde bu unsurun yattığını söylemek abartı sayılmaz.

 

      Prensipte ve en derinde, kimse bir başkasına inancını dikte edemez. Gerçekte de kalbin eylemi olarak tanımlanan inanç için bu mümkün değildir. Zira kalp sahibinin gönüllü katılımı zorunludur. Bu gönüllü katılım aslında inancı hür, erişilmez ve korunaklı kılmaktadır. Ancak inancın nesne ve içeriğini tanımak ve bilmek dindar, materyalist, ateist, deist, nihilist, agnostik veya teist her insan için zorunludur.

      İnsan neye inanacağına -en azından prensipte- kendisi karar vermelidir. Ancak neyi reddettiğini, neyi eleştirdiğini veya neye inandığını bilmek her insan için zorunludur. O yüzden Onk Akademi’nin ser levhası “Bilmek, inanmaktan önceliklidir” ifadesidir.

 

      Kur’ân’ı Anlama Okulu, inanç ve dinlerin insanlık tarihi ve günümüzde birey ve toplum hayatında oynadığı rolü, artı ve eksileriyle bilim felsefesi, dinler tarihi, dilbilim, dinî ilimler, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin ilgili tüm alt disiplinleriyle Kur’ân-ı Kerîm üzerinden ele almaktadır. Ayrıca ilgili yerlerde Tevrat, Zebur ve İncil gibi diğer dinî metinlerle mukayeseler yapılmaktadır.

 

      Kısaca Kur’ân’ı Anlama Okulu Eğitimi, Profesör Küçük’ün sosyal bilimlerde yöntem, dinî ilimler, dilbilim, sûfî psikoloji ve Mevlânâ, İbnü'l Arabî gibi hikmet ve irfân geleneğinin önemli simalarının Kur’ân-ı Kerîm’i anlama yöntemlerini sentezleyerek oluşturduğu ve “HOLİSTİK HİKMET YÖNTEMİ” adını verdiği 27 yıllık akademik ve özel çalışmalarının ürünü olan bir eğitimdir.


Holistik Hikmet Yöntemiyle Ele Alınacak Konu Başlıkları

 • İnsanın inanç, din, kutsalla ilişkisi

 • İnsanın ilk dini: Kutsal Ana: Tabiat

 • Mitolojik inançların oluşumu

 • En yaygın inanç mitleri

 • Sipiritüel arayışlar

 • Astrolojik öğretiler

 • Falcılık, kehanet

 • İnançların kurumsallaşması

 • Dinlerin genel özellikleri

 • Dinlerin kurumsallaşma süreci

 • Skolastik zihniyetin köken ve nedenleri

 • Semavî dinler

 • Dinler neden var: Faydaları, zararları

 • Dinlerdeki anlam erozyonu ve nedenleri

 • Dinlerde zamanla yaşanan bozulmalar ve nedenleri

 • Tecdit ve yenilenme

 • Dinlerdeki sığlaşmanın nedenleri nelerdir?

 • Dilin daralması, anlam ve düşüncenin sığlaşması

 • İnanç tarihinin yüzeyi ve derinleri

 • İnsan olmanın anlamı

 • İnsanın anlam arayışında dinlerin ve inancın rolü

 • Bağlam her şeydir: “Holistik Hikmet Yöntemi”

 • İnanç nedir?

 • Kur’ân’da İnsan-Doğa-Evren-Allah

 • İnsanın Doğa ve Evrenle ilişkisi bakımından Kur’ân âyetlerinin incelenmesi

 • Bilim-din ilişkisi bakımından Kur’ân âyetlerinin değerlendirilmesi

 • Evrenin fizik ve metafizik bütünlüğü

 • Fiziğin-Metafiziğin Yasaları

 • İnsan, bilmediğine düşmanlık eder prensibi: Dinler tarihinde fanatizm ve bağnazlığın iki yönü; İlimsiz dindarlık / Saldırgan inanç düşmanlığı

 • Kadercilik

 • Kötülük problemi

 • İlahi adalet var mıdır?

 • Kadın-erkek ilişkisi

 • Sosyal hayat düzenlemeleri

 • Âyetlerin tasavvufî işaretleri

 • Kur’ân’ın diğer din ve inanışlara bakışı

 • Kur’ân âyetlerinin özgürlüklere bakışı

EĞİTİMİN AMACI

      Katılımcılar, hikmet ve irfân geleneğinden süzülmüş bir bakış açısıyla mevcut yazılı bilgilerin ötesindeki bağlam ve yöntemi kavrayacaklardır. Bu yöntemin kazandırdığı farkındalık ve bilgeliği insan ile ilgili hemen her konuda bir yaşam becerisi olarak kullanabileceklerdir.

      İnsanla ilgili büyük resmi görebilme ve din konusundaki tereddütleri bilginin ışığında kendi başlarına giderebilme farkındalık ve yeteneği kazanacaklardır. Zira araya giren asırların siyasal, tarihsel ve kültürel farklılaşmaları günümüzde olduğu gibi çoğu zaman din ve inançla ilgili sorunları içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

      Eğitim, görebilen zihinlere kendisiyle ilgili büyük resmi görebilme ve tereddütlerini kendi başına giderebilme yeteneği kazandıracaktır.

      Yaşamında bir kez bu yöntemle Kur’ân-ı Kerîm’i tamamlayan kişi, kaynakların, bilginin ve yöntemin ışığında başka bir aracıya ihtiyacı kalmadan dinler ve inançlar konusunda kendi yöntem ve bakış açısına sahip olabilecektir.

      Kısaca bu eğitim insanın anlam arayışına dair yüzbinlerce yıllık birikimle katılımcıyı yüz yüze getirmesi yanında istekli zihin ve gönüllere kazandırdığı farkındalık ve huzur bakımından da eşsiz bir bilgelik yöntemi sunmaktadır.

Holistik Hikmet Yönteminin Amaçları

 • Kur’ân-ı Kerîm üzerinden insanı ve dini anlamada yöntem.

 • İnsana dair güncel birçok tartışma ve sorunun cevabını içeren bakış açısı.

 • Din konusunda günümüzdeki tartışmaların arka planı ve gerçekliği.

 • İnancın arkeolojisi

 • Dini anlamanın yöntemini kazanma

 • Dini kaynağından öğrenmenin esaslarını kavrama

 • Dinlerin insanlık tarihindeki yeri

 • Hak ve özgürlükler

 • Zihin ve kalp özgürlüğü

 • Kur’ân’a göre inanç özgürlüğü

 • Zihnin ve kalbin prangalarından kurtuluş

 • Tarihsel ve geleneksel hurafelerden Kur’ân ile özgürleşme

 • Birey olma

 • Çatışma yaratmayan bütünleştirici bir din anlayışı Kur’ân’a göre mümkün mü?

 • Hayattan kopmadan Kur’ân-ı Kerîm’in bir yaşam rehberine dönüştürülmesi

 • Kur’ân üzerinden kendi kitabımızı yazma

 • Kur’ân’ı kullanarak insanın kendi asrını aşmasının yolları

 • Kur’ân-ı Kerîm’in kalbe şifa oluşu

 • Allah’ın kitabıyla kişinin varlığını yeniden ele alması

 • Kur’ân’dan önce ben, Kur’ân’ı tanıdıktan sonraki ben

 • Kur’ân ile “bütün bir insan” olmak

 • İnsan ne ile yaşar?

 • İnsan niçin var?

 • Kalıcı huzur ve mutluluğu bulmanın Kur’ân’a göre formülü

 • Kur’ân üzerinden kendi kitabımızın âyetlerini okumak, anlamak

İÇERİK

      Din, insanlığın geçirdiği tekâmüle benzer şekilde bir evrim geçirmiştir. Doğanın unsurlarına tapınma ile iç içe mitolojik dönemi, ruhçuluk ve büyü çağı takip etmiştir. Semavî dinlerle, toplumsal hayatla ilgili düzenlemeler yanında metafiziğe dayalı kavram ve değerler gelişmiştir. Ateizm, deizm, nihilizm, pozitivizmin ardından “yeni çağ (new age)” asrı denilen yirmi birinci asırdaki çeşitli inanç akımları ile günümüzde “gerçeklik ötesi (post truth)” denilen kurumsal öğretilerin ve dinî yapıların işlevsizleştiği bir döneme girilmiştir. Zamanın değişen akımlarına rağmen her türlü inancın ruhu ve kutsalının nasıl anlaşılması gereği halen en temel mesele olarak güncelliğini korumaktadır.

Din ve inançlara yaklaşım yöntemleri:

 • Fenomenolojik yöntem

 • Tarihsel yöntem

 • Hermenötik

 • Holistik Hikmet Yöntemi

 

Semantik Genişleme:

 • Düşüncenin Araçları, sözcükleri ıslah ve iyileştirme

 • Kelime ve kavramların analizi

 

Yeni bir Kur’ân Ontolojisi:

 • Âlemlerin Rabbi, semâlar ve uzay, Dünyâ, Evren

 • Var oluş

 • İnsanın var oluştaki yeri

 • Var oluş düzeylerimiz

 • Rahmânî Nefes

 • Kelâm/ Logos spermaticus

 • İlahi kelimeler ve insanın ilahi kelimeleri keşfi

 

Kavramların “Holistik Hikmet Yöntemi” ile yeniden tanımlanması

 • Vahiy nedir?

 • Vahiy tecrübesinin her birimiz ile ilişkisi nedir?

 • Âyet nedir?

 • Kur’ân nedir?

 • Kur’ân ve mushaf

 • Hz. Peygamber’in (sav) vahiy sürecindeki rolü,

 • Tarihsel süreç

 

Kur’ân ve önceki Kutsal Kitaplar

 • Tevrat, Zebur, İncil

 • Kutsal kabul edilen diğer yazıtlar

 • Kur’ân’ın evrensel bir kitap olması ne anlama gelir?

 

Kutsal kitapların ana konuları

 • Toplumsal düzen

 • İnsan

 • Evren

 • Uluhiyet

 • Peygamberler

 • İbadetler

 • Dünya ve yeniden var oluş

 • Ölümden sonraki yaşam tasvirleri

 

İnanç nedir?

 • Bilgi – inanç – din

 • Düşüncelerin kumandanları: İnançlar

 • Varoluş

 • İnsan-Doğa-Bilim

 • Semavî dinlerin oluşum süreçleri

 • Din ve inançla ilgili tartışmalar

 • Farklı yaşam tarzları

 • İnanç farklılıkları

 • Dine yaklaşımda iki aşırı uç: Bağnazlık ve inanç düşmanlığı, kaynakları ve sonuçları

 • Kur’ân’la ilgili düşünce hataları

 • Sosyal bilimlerin alt kolu olarak dinî ilimleri anlamada yöntem

 • Kur’ân’da Allah ve insan

 

Semavi dinlerin yeryüzündeki temsilcileri

 • Peygamberler ve mesajları

 • Tüm Peygamberlerin Kur’ân’daki ortak mesajları

 • Peygamberlerin tarihsel ve evrensel yönleri

 • 14 asır önceki topluma indirilen bir metin günümüz insanına ne verebilir?

 • Dinlerin ve Peygamberlerin ideolojik araç olarak kullanılması

 • Hz. Peygamber (sas) ve Kur’ân ilişkisi

 • Hz. Peygamber’in (sas) Kur’ân’ı yorumlama ve uygulama prensipleri

 • Hz. Peygamber’in (sas) diğer din mensuplarıyla ilişkisi

 

Kutsal metinlerin yorumlanması

 • Yorum bilim (Hermenötik)

 • Din- Yorum ilişkisi

 • Kur’ân’ın anlaşılması (fehmü’l-Kur’ân)

 • Tefsir, Te’vil, Tercüme, Meâl

 • Meâller üzerinden Kur’ân’ın anlaşılması

 • Meâl ve ötesi: “Çevirmen haindir (Traduttore traditore)” sözü ve nedenleri: Ne meâlle ne meâlsiz

 • Tefsir çeşitleri

 • Kur’ân-ı Kerîm dini anlamada tek başına yeterli bir metin midir?

 • Kur’ân’ı anlamada günümüzde karşılaşılan temel sorunlar, nedenleri, çözümler

 • Sosyoloji disiplini açısından Kur’ân’a bakış

 • Tarih felsefesi perspektifiyle Kur’ân’a bakış

 • Psikoloji disiplini açısından Kur’ân’a bakış

 • Sûfî psikolojisi perspektifiyle Kur’ân’a bakış

 • Holistik Hikmet Yönteminin konuyla ilgili esasları

 • Âyetlerin anlam katmanları

 • Her bir âyetin lafzı, sözcüklerin meâllerde yer verilmeyen diğer anlamları, bağlamla ilgili işaret edilenler, Kur’ân’ın bütünüyle ilişkisi

 • Kutsal metinlerin tek düzeyli anlaşılmasının yarattığı çatışmalar

 • Yorum savaşları-Din çatışmaları

 • Yorum ve aşırı yorum ayrımı

 • İnanç ve dinsel bölünmenin aracı olarak kutsal kitapların kullanılması

 • Okuma nasıl yapılır? Kırâat ve tilâvet boyutları, içerikleri

 • Dinde bölünmenin ve toplumsal çatışmanın aracı olarak tarihte ve günümüzde Kur’ân’ın kullanılması

 • Kur’ân ile bir başkasını inançsızlık ile suçlama (tekfir)

 • Kur’ân-ı Kerîm’in tarihsel ve evrensel yönleri: Sabiteler, değişkenler. Muhkem ve müteşâbih

 • Dinlerin hüküm bildiren yönleri

 • Önceki semavî kitaplardaki hüküm âyetleri

 • Kur’ân-ı Kerim’in hükümler (ahkâm) içeren âyetleri

 • Kur’ân’ı anlamada günümüzde sıklıkla karşılaşılan temel sorunlar

 • Dinî kaynakları değerlendirme yöntemi

 

Kur’ân kıssaları

 • Kıssa nedir?

 • Kıssalardan benliğimize elbise dikmek

 • Geçmiş hikâyeler, zamanını aşan mesajlar

 • Kur’ân’da geçen olayların yöresel özellikleri, evrensel ilkeleri

KUR’ÂN SÛRELERİ VE HOLİSTİK HİKMET YÖNTEMİYLE TAHLİLİ

Holistik Hikmet Yöntemiyle yukarıdaki konu başlıkları ele alındıktan sonra Fatiha’dan başlanmak suretiyle her hafta ilgili âyetler etüt edilecektir.

 

Zorunlu olmamakla birlikte katılımcıların ilgili literatürdeki mevcut durumu görmeleri ve “holistik hikmet yöntemi” ile mukayese yapmalarına imkân sağlamak üzere önerilen eserler olacaktır.

Her âyet, Arapça metin ve Türkçesi üzerinden kelimelerin dilbilimsel analizi, Hz. Peygamber’in kavramlarla ilgili açıklamaları, lafız ve mananın işaretleri, Tevrat, Zebur ve İncil’de şayet ilgili konuya atıflar varsa değerlendirilerek eğitim yürütücünün oluşturduğu “holistik hikmet yöntemi” bağlamı ile tüm katılımcıların anlayabileceği bir dille incelenecektir. Böylece belirtilen eğitim süresi içinde tüm Kur’ân bu şekilde etüt edilerek tamamlanacaktır.

 

İnceleme ve etütler, malumat (information) düzeyinde olmayıp özgündür. Ulaşılabilir bilgiden ziyade “holistik hikmet yöntemi” perspektifini esas almaktadır.

 

Her hafta Kur’ân metni analizinden çıkarılan farkındalık uygulamaları olacaktır. 

 

Kimler katılabilir: Eğitim, yukarıdaki konulara ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

4 Yıl / 8 Dönem


Güz Dönemi:
Ekim - Aralık (12 Hafta)

Bahar Dönemi:
Şubat - Haziran (12 hafta)
 
(Ramazan ayında seminerlere ara verilmektedir)

YENİ KAYIT TARİHİ

2022 Ön kayıt başvuruları başlamıştır.
Ekim - 2022'de eğitim başladıktan sonra program tamamlanıncaya kadar
4 yıl bu programa yeni kayıt kabul edilmeyecektir.
Eğitimler ücretlidir.

EĞİTİM SAATLERİ

Pazartesi 13:00 - 15:00 

ÖN KAYIT FORMU

AD

TELEFON

SOYAD

EMAIL

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page