top of page

SÛFÎ GELENEĞİN BAZI SİMALARI

Hâris el-Muhasibî Hazretleri

Ene’l Hak Şehidi: Hallâc-ı Mansûr

Sûfîlerin Seyyidi:
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri

Hüccetü’l İslâm İmâm-I Gazzâlî’nin Tasavvuf ve Felsefeye Bakışı

İmâm-ı Gazzâlî’nin Düşünsel Krizi, İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri ve Önemi Nedir?

Gavs-ı A’zam Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İnsanlığa Verdiği Mesajlar Nelerdir?

Ebu'l Alemeyn Seyyid Ahmed er-Rıfâî

Şeyh-i Ekber
Muhyiddin İbnü’l Arabî Hazretleri

Hikmet Deryasının Eşsiz Dalgıcı
İbnü’l-Arabî 2

İbnü’l Arabî’nin “Ârifin Dini Olmaz” Sözü Ne Demektir?

İbnü’l-Arabî’de “Velinin Vahiy Alması” Ne Demektir?

TELEVİZYON PROGRAMLARI

“İnsan Olmanın Anlamı” Konuşacaklarımız Var - ÜLKE TV

İnsan Ne ile Yaşar : Bilim-Din İlişkisi
Konuşacaklarımız Var - ÜLKE TV

Olumlu Düşünmenin Gücü
Gündem Özel - CNN TÜRK

Mevlânâ ve Mesnevî’nin Sırları
 Gündem Özel - CNN TÜRK

bottom of page